Top

Around F.C. Business News Top

Kế Hoạch Của Thành Phố Fall Church Về Trung Tâm Eden Chú Trọng Đến Sự Bảo Tồn

Thứ Bảy tuần trước, nhân viên thành phố trong nhóm “Kế Hoạch Quy Hoạch Khu Vực Nhỏ East End (SAP)” của Thành phố Falls Church (có gây ảnh hưởng đến khu Trung tâm Thương Mại Eden) đã tiến hành tổ chức tại -Trung tâm Eden của người Mỹ gốc Việt- […]